Türkmenistandaky Milli Tempus ofisi
  EN TM RU
Baş sahypasy | Tempus Türkmenistanda | Ähmiýetleri | Täzelikler | Hereketdäki taslamalar | Tamamlanan taslamalar | Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlary | Erasmus Mundus | Peýdaly salgylanmalar | Biz barada | Partner search | HEREs | Wiza
 

  Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryň sanawy

Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryň sanawy

Raýat ýokary okuw jaýlary

1

Magtymguly adyndaky Тürkmen döwlet uniwersiteti

2

D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller instituty

3

Halkara nebit we gaz uniwersiteti

4

Türkmen döwlet binägärçilik we gurluşyk instituty

5

Тürkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

6

Тürkmen döwlet ulag we aragatnaşyk instituty

7

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

8

Тürkmen döwlet lukmançylyk uniwersiteti

9

Türkmen milli sport we syýahatçylyk instituty

10

Тürkmen döwlet maliýe instituty

11

Halkara türkmen-türk uniwersiteti

12

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty

13

S.Seýdy adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty (Türkmenabat)

14

Тürkmen döwlet energetika instituty (Mary)

15

Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz)

16

Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasy

17

Тürkmen döwlet medeniýet instituty

18

Тürkmen döwlet konserwatoriýasy

Harby ýokary okuw jaýlary

1

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty

2

Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň harby instituty

3

Türkmenistanyüň Milli howpsuzlyk instituty

4

Türkmenistanyň serhet instituty

5

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň harby-deňiz instituty

Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasy

Hünärler:

Žiwopis (sahna-dekoratiw žiwopisi, türkmenleriň miniatýur žiwopisi, stanok žiwopisi, filmiň şekiilendiriş çözülşi, monumental žiwopisi); Grafika (stanok grafikasy, kitap grafikasy, plakat, skulptura, dizaýn); Sungat öwreniş Искусствоведение (şekilindiriş sungatynyň taryhy we teoriçasy); Gurluşyk we arhitektura (Arhitektur ýadygärlikleriň restawratory, дизайн архитектурной среды); Milli sungat (keramiki sungaty, zergärçilik sungaty, halyçylyk sungaty)

S.Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

Hünärler:

Rus dili we edebiýaty; Türkmen dili we edebiýaty; Iňlis dili we edebiýaty; Fizika; Matematika;Himiýa; Biologiýa; Geografiýa; Taryh; Başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýa

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Hünärler:

Buhgalter hasabaty we audit; Ykdysadyýet we hojalyk hukuk; Maliýe hukuk; Maliýe; Pul dolanşygy we karz; Salgytlar we salgyt salma; Menejment; Ykdysadyýetde we dolanşykdaky informasion tilsimatlar; Dünýä ykdysadyýeti; Halkara informasion biznesi; Kärhananyň ykdysadyýeti we dolanşygy; Ykdysadyýet we zähmetiň bazary; Marketing; Hiliň dolanşygy; Statistika; Ätiýaçlyndyrma; Döwlet we ýerli dolanşyk; Ilatyň durmuş taýdan üpjünçiligini gurnama; Dünýä maliýe bazary

D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller instituty

Hünärler:

Ýewropa dilleri: Iňlis dili, Nemes dili, Fransuz dili, Ispan dili, Rus dili we edebiýaty;

Gündogar dilleri: Arab dili, Farsi dili, Türk dili, Hindi dili, Hytaý dili, Ýapon dili, Koreý dili

Türkmen döwlet lukmançylyk instituty

Hünärler:

Lukmançylyk işi, Çaga lukmançylygy, Lukmançylyk-öňüni alyş işi, Diş bejeriş, Farmasiýa (dermançylyk)

Türkmen milli sport we syyahatcylyk instituty

Hünärler:

Myhmanhana biznesi; Syýahatçylyk biznesi; Sport,Bedenterbiýe

Türkmen döwlet ulag we aragatnşyk instituty

Hünärler:

Ulag we aragtnşyk kärhanalaryň ykdysadyýeti we dolandyryş, tehniki tilsimatlaryň awtomatikasy we dolaşygy, Awtoýollaryň we aerodromlaryň gurluşygy, Köpriler we ulag tonneleri, Demir ýol gurluşygy, Ýol we ýol hojalygy, Köp kanally elektroaragatnaşyk, Awtomatiki elektroaragatnaşyk, Radioaragatnaşyk, Radioýaýlym, Teleýaýlym, Tehniki prosessleriň we önümçiligiň awtomatizasiýasy (poçta aragatnaşygy), Hereket edýän serişdeleriň aragatnaşygy, Awtoulag we awtoulag hojalygy, Awtomatika, Telemehanika we demir ýol ulag aragatnaşygy, Ulaglarda hereketi dolandyrmak we ýük geçirmekligi gurnamak, Suw gämileriniň energetiki desgallarynyň ulanylşy, Gämi sürmek,Uçuş abzallary we dwigateleri tehniki ulanylşy, Awiasion we radioelektron howa gämileriniň tehniki ulanylşy, Howa gämilerini sürmek we hereketlerini dolandyrmak

Türkmen döwlet konserwatoriýasy

Hünärler:

Sazçylyk; Kompozisiýa; Estradanyň sungaty; Tar gurallary; Türkmen sazynyň taryhy we teoriýasy; hora diriýorlyk etmek; Milli gurallar; Üflenip и kakylyp çalynýan gurallar; Bagşy; Türkmen sazy; Fortepiano; Saz mugallymçylygy

Türkmen döwlet medeniýet instituty

Hünärler:

Aktýor sungaty we režissura, Medeni-dynç alyş çäreleriň gurnamasy we goýulşy

Türkmen döwlet energetika instituty

Hünärler:

Energetika ulgamynyň ykdysadyýeti we dolandyrylşy, Tehniki tilsimatlaryň awtomayikasy we dolandyrylşy, Industrial elektronikasy, Ýylylyk elektrik stansiýalarynda ýangyjyň we suwuň taýýarlanşyň tehnologiýasy, maşynlar we metallyň işlenşiniň tehnologiýasy, Elektroenergetik ulgamlar Elektroenergiýa ulgamlary we setleri, Ýylylyk elektrik stansiýalar, Elektropriwod we senagat desgallaryň hem-de tehnologiki enjamlaryň awtomatikasy

Halkara türkmen-türk uniwersiteti

Hünärler:

Halkara gatnaşyklar; Iölis dili we edebiýaty; Türk dili we edebiýaty; Matematika; Taryh; Dokma senagatyň inženeri; Senagatyň inženeri, Komensiýa, Dünýä maliýe bazary, Awtomatikalyşdyrylan ulgamlaryň we awtomatikalaşdyrylan ulgamlaryň kompýuter enjamynyň programmalaýyn üpjünçiligi, Dokma tehnologiýasy we dokma önümleriniň düzülşi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Hünärler:

Biologiýa, Matematika, Amaly matematika; Fizika, Radiofizika we elektronika; Himiýa; Geografiýa, Kartografiýa, Arheologiýa, Meteorologiýa, Ekologiýa, Psihologiýa; Taryh, Politologiýa, Sosiologiýa, Gündogar öwrenilşi; Rus dili we edebiýaty; Türkmen dili we edebiýaty; Iňlis dili we edebiýaty; Nemis dili we edebiýaty; Fransuz dili we edebiýaty; Italýan dili we edebiýaty; Arap dili we edebiýaty; Fars dili we edebiýaty, Hytaý dili we edebiýaty, Türk dili we edebiýaty; Žurnalistika, Teologiýa, Žurnalizm

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

Hünärler:

Agrohimiýa we topragy öwreniş, Agronomiýa, Bagbançylyk we gök ekerançylyk, Ýüpekçilik, Ösümlikleri goramak, Oba hojalygyň ykdysadyýeti, Weterinariýa, Zootehniýa, Gidromeliorasiýa,Ýer ulanyş, Oba hojalygyň mehanizasiýasy, Gök önümleri gaýtadan işlemek, Et-süýt önümlerini gaýtadan işlemek, Dänäni gaýtadan işlemek, Tebigy süýmleri egirmek,Tikinçilik önümçiligi,Dokma önümçiligi

Türkmen döwlet binägärçilik we gurluşyk instituty

Hünärler:

Binägärlik, Gurluşygyň ykdysadyýeti we dolanşygy, Hyzmat ediş, ýaşaýyş-kommunal we şäher hojalyk kärhanalaryň ykdysadyýeti we dolanşygy, Maglumaty gaýtadan işlemek we dolanşygyň awtomatizirlenen ulgamlary, Tilsimat işleriniň we önümçiliginiň awtomatlaşdyrmasy, Maglumat-ölçeg tehnikasy we tilsimatlary, Mikroelektronika we ýarym geçiriji enjamlar, Himiki önümçiligiň we gurluşyk materiallar kärhanalaryň maşynlary we enjamlary, Eremesi kyn metal dälleriň we silikat materiallaryň himiki tilsimaty, Senagat we raýat gurluşygy, Ýylylyk we gaz ühjünçiligi we wentilýasiýa, Suw üpjünçiligi we suw sowujylygy, Gurluşyk materiallaryň, önümleriň we desgalaryň önümçiligi, Amaly geodeziýa,, Elektro üpjünçilik, Elektropriwod we senagat gurnamalaryň we tilsimat toplumlaryň awtomatikasy.

Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Hünärler:

Nebit we gaz pudagynyň ykdysadyýeti we dolanşygy, Nebit we gaz ojaklaryny özleşdirmek, Gaz we nebit geçirijileri we gaz we nebit saklaýyş jaýlary taslamalaşdyrmak, gurmak we ullanmak, Açyk dag işleri, Nebitiň we gazyň geologiýasy, Gidrogeologiýa we inžener geologiýasy, Peýdaly magdanlaryň gorlaryny gözlemek we geologiki ýazgy etmek, Göteriji-ulag, gurluşyk we ýol maşynlary we enjamlary, Nebit we gaz senagatynyň maşynlary we enjamlary, Kompressor we sowadyjy desgallar, Nebiti we gazy gaýtadan işlemek himiýa tilsimaty, Daşky tebigaty goramak we tebigy serişdeleri rejeli ullanmak, Standartlaşdyrma we sertifikatlaşdyrma (himki pudagy).

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty

Hünärler:

Halkara žurnalistika,Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa, Halkara hukuk, Halkara ykdysadyýet gatnaşyklary

 


 
Web-saýt «EuropeAid» Ösüş we hyzmatdaşlyk boýunça Baş Direktorat hem-de giňeltme boýunça Baş Direktorat tarapyndan maliýeleşdirilýän Ýewropa Bileleşiginiň Tempus Maksatnamasynyň çäklerinde döredilen.

Bu web-saýt awtorlaryň nukdaýnazaryny görkezýär;Okatmagyň, audiowizual serişdeler we medeniýet boýunça Ýerine ýetiriji Agentligi (EACEA) we Ýewropa Komissiýasy saýtdaky maglumatlary ullanylýandygy üçin jogapkärçilik çekenoklar.
Türkmenistandaky MTO
1998-2013