Türkmenistandaky Milli Tempus ofisi
  EN TM RU
Baş sahypasy | Tempus Türkmenistanda | Ähmiýetleri | Täzelikler | Hereketdäki taslamalar | Tamamlanan taslamalar | Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlary | Erasmus Mundus | Peýdaly salgylanmalar | Biz barada | Partner search | HEREs | Wiza
 

  Tempus Türkmenistanda
 

Tempus Maksatnamasyna Türkmenistanyň gatnasmagy

Türkmenistanda Tempus Maksatnamasy öz isini 1997 ýylda baslady, 2013 ýylyň mart aýyna çenli Tempus taslamalarynyň jemi 34 sanysy maliýelesdirilen. Olar 7 sany struktur we gosmaça çarelerden (SCM), 16 sany bilelikdaki ýewropa taslamalardan (JEP), 5 sany bilelikdaki taslamalardan (JP) hem-de 3 sany struktur çarelerden (SM) ybaratdyr. Ondan dasary Türkmenistan üçin 16 sany indiwidual (aýratyn) mobil grantlar (IMG) berildi.

Tempus taslamalary öz içine asakdaky pudaklary aldy: amaly ykdysadyýet, syýahat we dynç alys, dasky rebigaty goramaklyk barada ylymlar we geografiki maglumatlyk ülňe, suw resurslary, ýewropa dilleri, kitaphana dolansygy, uniwersitet dolansygynyň ülňeleri, dasky tebigaty goramak boýunça ýerli syýasat, döwlet býujeti we salgyt syýasaty, dilden we ýazmaça terjime, oba hojalyk, azyk ylymlar, informasion tilsimatlar, kompýuter ylymlary, programma üpjünçiligini islap taýýarlamak, institusional gurlusyk, ösüsiň strategiki meýilnamalary, nebit we gaz, gün energiýasy, halkara gatnasyklaryň bölümleriniň ösüsi.

Türkmenistanyň 10 sany ýokary okuw jaýlary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy, Türkmenistanyň maliýe ministrligi, Türkmenistanyň döwlet sport we syýahat komiteti, Türkmenistanyň tebigaty goramak ministrligi, Türkmenistanyň medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň oba hojalyk ministrligi Tempus taslamalarynyň esasy gatnasyjylary bolup çykys etdiler.

Tempus Maksatnamanyň Türkmenistandaky gosundysy

Tempus maksatnamasy türkmen we ýewropa uniwersitetleriň arasyndaky akademiki hyzmatdaslygyny ösdürmek babatda netijeli isler alyp bardy. Seýlede, goňsy ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaslygy ösdürmäge uly ýardam berdi. Maksatnama öwrenmegiň/okadylsynyň täze usullarynyň ise girizilmegine ýardam berendir. Halkara maksatnamasyna gatnasan isgärler okatmagyň usullaryny we dasary ýurt dillerini bilmekligini kämillesdirdiler. Maksatnama uniwersitetleriň mugallymlary üçin täze mümkinçilikleri döretmek boýunça wajyp gural hökmünde çykys edýär.

Ondan dasary Tempus maksatnamasy täze okuw maglumatlarynyň we okuwlaryň taýýarlanyp islenmeginiň üsti bilen okuw maksatnamalarynyň döwrebaplasdyrmagyna uly gosant gosdy. Seýlede, maglumat tilsimatlaryň hem-de kitaphanalaryň we okuw otaglaryň hyzmat edis gurallaryň (esbaplaryň) döwrebaplasdyrmagyna uly täsir bildirdi.

Tempus maksatnamasy ýerli talyplara ýewropa we basgada hyzmatdas ýurtlaryň uniwersitetlerinde Magistr derejesini almaklyga mümkinçilik döretdi.

Tempus maksatnamasy uniwersitetleriň döwrebaplasdyrmagyna we ukyplaryň kämilesdirmegine uly gosant gosdy.

Türkmen mugallymlar we talyplar üçin döredilen çaltlygyň we mümkinçilikleriň maksatnamasy Ýewropadaky ýokary bilimiň berýän artykmaçlygyna giňden baha bermekligini we okatmagyň döwrebap gurallary hem-de gosmaça serisdeleri bilen üpjün etdi.

 

Tempus maksatnamasyna gatnaşmagy: 1997 ýyldan

IMG sany:16
Kiçi taslamalaryň sany: 3
JEP taslamalaryň sany:16
SCM taslamalaryň sany:7
JP taslamalaryň sany: 5
SM taslamalaryň sany: 3


 
Web-saýt «EuropeAid» Ösüş we hyzmatdaşlyk boýunça Baş Direktorat hem-de giňeltme boýunça Baş Direktorat tarapyndan maliýeleşdirilýän Ýewropa Bileleşiginiň Tempus Maksatnamasynyň çäklerinde döredilen.

Bu web-saýt awtorlaryň nukdaýnazaryny görkezýär;Okatmagyň, audiowizual serişdeler we medeniýet boýunça Ýerine ýetiriji Agentligi (EACEA) we Ýewropa Komissiýasy saýtdaky maglumatlary ullanylýandygy üçin jogapkärçilik çekenoklar.
Türkmenistandaky MTO
1998-2013