Türkmenistandaky Milli Tempus ofisi
  EN TM RU
Baş sahypasy | Tempus Türkmenistanda | Ähmiýetleri | Täzelikler | Hereketdäki taslamalar | Tamamlanan taslamalar | Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlary | Erasmus Mundus | Peýdaly salgylanmalar | Biz barada | Partner search | HEREs | Wiza
 

  Ähmiýetleri

BILELIKDÄKI TASLAMALAR

MERKEZI AZIÝA ÜÇIN SEBITARA ÄHMIÝETLERI:

 • Okuw maksatnamalaryny döwrebaplaşdyrmak (okuwyň üç tapgyrlyk sistemasyny girizmek, S diplomlary tassyklamak)

Dersler:
- Bilim/mugallymçylyk
- Hukuk
- Dolandyryş
- Suw serişdeleri
- Energetika
- Daşky tebigaty goramak

 • Hil üpjünçilik sistemasyny girizmek
 • Halkara gatnaşyklaryň ösüşi
 • Edaralar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek
 • Bilim üçburçlygy: Bilim-innowasiýalar-gözlegler
 • Döwlet gullukçylar üçin okuw kurslary (ministrlikler, döwlet edaralar)
 • Hünärmenlik çäkleri

MILLI ÄHMIÝETLER:

 • Okuw maksatnamalaryny döwrebaplaşdyrmak (okuwyň üç tapgyrlyk sistemasyny girizmek, S diplomlary tassyklamak)

Dersler:
- Mugallymlary taýýarlamak we bilim barada ylym
- Sungat
- Gumanitar ylymlar
- Žurnalistika we maglumat
- Işewürlik we Administrirleme
- Hukuk
- Ýaşaýyş barada ylym
- Saglygy goraýyş
- Daşky tebigaty goramak
- Beden barada ylym
- Matematika we statistika
- Kompýuter ylymlary
- Inzeneriýa we inzener pudaklar
- Önümçilik we gaýtadan işlemek
- Binägärlik we şäher gurluşygy
- Oba hojalygy, tokaý hojalygy we balyktutmaklyk (balyk hojalygy)
- Weterinariýa
- Durmuş taýdan hyzmat etmeklik
- Ulag boýunça gulluklar
- Howpsyzlyk gulluklary

 • Uniwersitetleri dolandyrmak we talyplar gulluklary
 • Hil üpjünçilik sistemasyny girizmek
 • Institusional we maliýe awtonomiýasy we hasabatlylygy
 • Ýokary bilime deň we aýdyň ygtyýar
 • Halkara gatnaşyklaryň ösüşi
 • Edaralar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek
 • Bilim üçburçlygy: Bilim-innowasiýalar-gözlegler
 • Döwlat gullukçylar üçin okuw kurslary (ministrlikler, sebitara/ýerli hakimiýet)

 

STRUKTUR ÇÄRELER

MERKEZI AZIÝA ÜÇIN SEBITARA ÄHMIÝETLER:

 • Hil üpjünçilik sistemasyny girizmek
 • Halkara gatnaşyklary ösdürmek
 • Edaralar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek
 • Bilim üçburçlygy: Bilim-innowasiýalar-gözlegler
 • Döwlet gullukçylar üçin kurslar (ministrlik, döwlet edaralar)
 • Hünärmenlik çäkleri

MILLI ÄHMIÝETLERI:

 • Uniwersitetleri dolandyrmak we talyplar gulluklary
 • Hil üpçünçilik sistemasyny girizmek
 • Institusional we maliýe awtonomiýasy we hasabatlylygy
 • Edaralar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek
 • Bilim üçburçlygy: Bilim-innowasiýalar-gözlegler
 • Döwlet gullukçylar üçin okuw kurslary (ministrlikler, döwlet edaralar)


 
Web-saýt «EuropeAid» Ösüş we hyzmatdaşlyk boýunça Baş Direktorat hem-de giňeltme boýunça Baş Direktorat tarapyndan maliýeleşdirilýän Ýewropa Bileleşiginiň Tempus Maksatnamasynyň çäklerinde döredilen.

Bu web-saýt awtorlaryň nukdaýnazaryny görkezýär;Okatmagyň, audiowizual serişdeler we medeniýet boýunça Ýerine ýetiriji Agentligi (EACEA) we Ýewropa Komissiýasy saýtdaky maglumatlary ullanylýandygy üçin jogapkärçilik çekenoklar.
Türkmenistandaky MTO
1998-2013