Türkmenistandaky Milli Tempus ofisi
  EN TM RU
Baş sahypasy | Tempus Türkmenistanda | Ähmiýetleri | Täzelikler | Hereketdäki taslamalar | Tamamlanan taslamalar | Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlary | Erasmus Mundus | Peýdaly salgylanmalar | Biz barada | Partner search | HEREs | Wiza
 

  Peýdaly salgylanmalar

Ýewropa Komissiýasy — http://europa.eu/

Okatmagyň we medeniýetiň audiowizual serişdeleriň we bilimiň Ýerine ýetiriji Agentligi- http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Tempus Maksatnamasy — http://eacea.ec.europa.eu/tempus

Erasmus Mundus Maksatnamasy — http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus

Tempus IV: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php

Talapnamalaryň soňky bäsleşigi:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/higher_education_institutions_en.php

Seçip alyşyň netijeleri: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/results_en.php

Tempus milli ofisleri:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/contacts_national_tempus_offices_en.php

Milli aragatnaşyk nokatlary:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/contacts_eu_member_states_en.php

Türkmenistandaky ýokary bilimine syn — http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/higher_education_institutions_en.php 
Web-saýt «EuropeAid» Ösüş we hyzmatdaşlyk boýunça Baş Direktorat hem-de giňeltme boýunça Baş Direktorat tarapyndan maliýeleşdirilýän Ýewropa Bileleşiginiň Tempus Maksatnamasynyň çäklerinde döredilen.

Bu web-saýt awtorlaryň nukdaýnazaryny görkezýär;Okatmagyň, audiowizual serişdeler we medeniýet boýunça Ýerine ýetiriji Agentligi (EACEA) we Ýewropa Komissiýasy saýtdaky maglumatlary ullanylýandygy üçin jogapkärçilik çekenoklar.
Türkmenistandaky MTO
1998-2013